Registre al Departament d’Ensenyament

RESOLUCIÓ ENS/1613/2015, de 3 de juliol, per la qual s’autoritza l’obertura del centre educatiu privat Espai Obert La Serra, de Sant Pere de Ribes.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada en aquests Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament per la representant de la promotora del centre educatiu privat Espai Obert La Serra, de Sant Pere de Ribes, en petició d’autorització d’obertura, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa aplicable, en concret, per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin els ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària; l’Ordre ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s’especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l’educació primària, l’educació secundària o els ensenyaments artístics, i el Decret 122/2012, de 9 d’octubre, del procediment d’autorització i de comunicació prèvia per a l’obertura de centres educatius privats,

 

Resolc:

 1. Autoritzar l’obertura del centre educatiu privat que es descriu a continuació: Serveis Territorials: Barcelona Comarques.
  Comarca: Garraf.
  Municipi: Sant Pere de Ribes.
  Codi: 08074550.
  Denominació: Espai Obert La Serra.
  Adreça: Camí del Montgròs, s/n.
  Titular: Espai Obert La Serra EOS, SCCL.
  NIF del titular: F65978553.
  Aquesta autorització té efectes des de l’inici del curs escolar 2015-2016. Ensenyaments autoritzats: Educació infantil de segon cicle: 3 unitats amb capacitat per a 30 llocs escolars. Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 90 llocs escolars.
 2. Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres.
  Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el director general de Centres Concertats i Centres Privats, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.